Cvjetanje mase (E-Book, EPUB)

eBook
ISBN/EAN: 9789532662351
Umfang: 244 S.
Auflage: 1. Auflage 2014
E-Book
Format: EPUB
DRM: Adobe DRM
7,99 €
(inkl. MwSt.)
Nicht lieferbar
E-Book Download
Cvjetanje mase, nova knjiga politi?kih eseja Mirka Kova?a, i danas, dvadeset godina nakon ¨to su prvi tekstovi objavljeni, jednako bolno i jasno pokazuje kako je opasno bilo i ostalo balkansko politi?ko ludilo. U svojim itekako aktualnim tekstovima Kova? razotkriva i bez milosti analizira politi?are, njihove poteze te, naravno, kulturnu bratiju koja se priklanja vlastodr¨cima. Sva razvratnost, moralna izopa?enost i svakovrsna besprizornost politi?ara i njihovih trabanata u Cvjetanju mase prikazane su toliko jasno i precizno da ne ?udi ¨to novine Feral tribune, u kojima je ve?ina tekstova iz ove knjige objavljena, vi¨e ne izlaze. U Cvjetanju mase Kova? jo¨ jednom pokazuje koliko je nevjerojatno dubok bunar dru¨tvenih opa?ina. Veliko je pitanje mo¸emo li se iz njega izvu?i.
Mirko Kova? ro?en je 26. prosinca 1938. u Petrovi?ima blizu Bile?e. Rano je oti¨ao od ku?e, s jedinim ciljem da postane pisac, sam se uzdr¸avao i ¨kolovao, mijenjao gimnazije, naj?e¨?e zbog sukoba s profesorima, poha?ao Akademiju za pozori¨te i ?lm u Beogradu, odjel dramaturgije, koju nije zavr¨io jer je ve? tada objavio roman Gubili¨te, koji se odmah na¨ao na tapetu "ideolo¨kih glavosje?a". Hajka na mladog pisca, optu¸ivanog zbog "mra?ne slike svijeta", trajala je gotovo godinu dana. Sve ?e¨?e bje¸i iz Beograda, ponajvi¨e u Zagreb, gdje je za Jadran-?lm napisao ¨est scenarija. Mnogi ?lmovi nastali prema njegovim scenarijima dobili su doma?e i svjetske nagrade; Lisice su progla¨ene jednim od najboljih hrvatskih ?lmova svih vremena, nagra?ivani su i Okupacija u 26 slika, Pad Italije i dr.Pi¨e i za kazali¨te: u Kamernom teatru u Sarajevu izvedena je drama Osipate se polako va¨a visosti, ali je nakon premijere zabranjena, a pisac optu¸en da je pravio aluzije na tada¨njeg predsjednika Tita. U mostarskome Narodnom pozori¨tu izvedena je drama Isku¨enje, tako?er zabranjena. Od televizijskih drama koje je napisao, dvije su izvedene na TV Zagreb, po narud¸bi Vlade Gotovca, tada urednika u dramskoj redakciji.U Beogradu objavljuje zbirku pripovijedaka Rane Luke Me¨trevi?a - progla¨ena je najboljom knjigom pripovijedaka te 1971. godine i dobila nagradu Milovan Gli¨i?. Dvije godine poslije knjiga biva povu?ena iz knji¸nica i osu?ena kao "crna slika stvarnosti", a pisac progla¨en "perjanicom crnog vala", pravca koji je tretiran kao "skretanja u kulturi". Kova? sve vi¨e inklinira Zagrebu, ondje radi za ?lm i televiziju te objavljuje romane Ruganje s du¨om i Vrata od utrobe, za koji dobiva niz nagrada, izme?u ostalih, tada uglednu NIN-ovu nagradu za najbolji roman godine. Roman izlazi u d¸epnom izdanju u nakladi od trideset tisu?a primjeraka.U drugoj polovini osamdesetih sve se vi¨e anga¸ira protiv Milo¨evi?eva re¸ima i srpskog nacionalizma, s Filipom Davidom i istomi¨ljenicima osniva Nezavisne pisce i distancira se od srpskog Udru¸enja knji¸evnika, sudjeluje u osnivanju Beogradskoga kruga te iz Beograda sura?uje sa zagreba?kim tjednikom Danas, jednim od najtira¸nijih i najpopularnijih tjednika toga vremena. U Beogradu na jednom skupu ¦e¨eljevi prista¨e razbijaju mu glavu, dobiva prijetnje, pa krajem 1991. napu¨ta Beograd te dolazi u Hrvatsku, u Rovinj. Postaje stalni suradnik splitskog tjednika Feral Tribune te nepromijenjenim tempom nastavlja pisati protiv hrvatskoga nacionalizma. U Rovinju pi¨e svoje najbolje knjige: Kristalne re¨etke, Grad u zrcalu, Elita gora od rulje, Pisanje ili nostalgija, pripovijetke Ru¸e za Nives Koen, novu verziju Ruganja s du¨om te dvije drame, izvedene u Crnogorskome narodnom pozori¨tu u Podgorici. S Filipom Davidom objavljuje Knjigu pisama 1992-1995.Dobitnik je mnogih me?unarodnih i doma?ih nagrada, izme?u ostalih, Herderove nagrade, nagrade Tucholsky, slovenske nagrade Vilenica, bosanskih nagrada Bosanski ste?ak i Me¨a Selimovi?, crnogorskih nagrada 13. jul, Stefan Mitrov Ljubi¨a i Njego¨eve nagrade te hrvatskih nagrada Vladimir Nazor, August ¦enoa, nagrade Jutarnjeg lista i nagrade Kiklop (za prozno djelo godine, knjigu eseja godine i za ¸ivotno djelo). Knjige su mu prevedene na desetak jezika. Od 2003. nakladni?ka ku?a Fraktura objavljuje Djela Mirka Kova?a. Mirko Kova? preminuo je 19. kolovoza 2013. u Zagrebu.
Alle hier erworbenen E-Books können Sie in Ihrem Kundenkonto in die kostenlose PocketBook Cloud laden. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie von Ihrem PocketBook E-Reader, Ihrem Smartphone, Tablet und PC jederzeit auf Ihre gekauften und bereits vorhandenen E-Books Zugriff haben.

Um die PocketBook Cloud zu aktivieren, loggen Sie sich bitte in Ihrem Kundenkonto ein und gehen dort in den Bereich „E-Books“. Setzen Sie hier einen Haken bei „Neue E-Book-Käufe automatisch zu meiner Cloud hinzufügen.“. Dadurch wird ein PocketBook Cloud Konto für Sie angelegt. Die Zugangsdaten sind dabei dieselben wie die Ihres Kundenkontos in diesem Webshop.

Weitere Informationen zur PocketBook Cloud finden Sie unter www.meinpocketbook.de.

Allgemeine E-Book-Informationen

E-Books in diesem Webshop können in den Dateiformaten EPUB und PDF vorliegen und können ggf. mit einem Kopierschutz versehen sein. Sie finden die entsprechenden Informationen in der Detailansicht des jeweiligen Titels.

E-Books ohne Kopierschutz oder mit einem digitalen Wasserzeichen können Sie problemlos auf Ihr Gerät übertragen. Sie müssen lediglich die Kompatibilität mit Ihrem Gerät prüfen.

Um E-Books, die mit Adobe DRM geschützt sind, auf Ihr Lesegerät zu übertragen, benötigen Sie zusätzlich eine Adobe ID und die kostenlose Software Adobe® Digital Editions, wo Sie Ihre Adobe ID hinterlegen müssen. Beim Herunterladen eines mit Adobe DRM geschützten E-Books erhalten Sie zunächst eine .acsm-Datei, die Sie in Adobe® Digital Editions öffnen müssen. Durch diesen Prozess wird das E-Book mit Ihrer Adobe-ID verknüpft und in Adobe® Digital Editions geöffnet.